За какво трябва да се молим?


Един от начините да си отговорим на този въпрос е да видим за какво са се молели в ранната църква. Ето списък, направен според Новия Завет. Той може да ви насочи как да се молите. Предлагам от време на време да се молите, съобразявайки се с него, за да не пропуснете нещо, което се съдържа в Новия Завет. Не е необходимо винаги да се молим за всичко, включено в списъка. Ще бъде добре обаче, през повечето време молитвите ни да имат широтата и дълбочината на новозаветните.

Те призоваваха Бог да възвеличи името Си в света.

А вие се молете така: Татко наш, Който си на Небесата, да бъде свято Твоето име. (Матей 6:9)

Те призоваваха Бог да разпростре Царството Си в света.

Да дойде твоето царство; да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята. (Матей 6:10)

Те призоваваха Бога благата вест да се разнася бързо и да тържествува.

Най- после, братя, молете се за нас да напредва Господнето слово и да се прославя, както и у вас. (2 Солунци 3:1)

Те призоваваха Бог да ги изпълни със Святия Дух.

И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него! (Лука 11:13; Ефесяни 3:19)

Те призоваваха Бог да защити хората Си в делото им.

Та Бог ли няма да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? (Лука 18:7)

Те призоваваха Бог да спаси невярващите.

Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението на Израил. (Римляни 10:1)

Те призоваваха Бог да ги води да използват меча на Духа.

Вземете също шлема на спасението и меча на Духа, който е Божието слово. И молете се в Духа по всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии. (Ефесяни 6:17,18)

Те призоваваха Бога да им даде смелост при провъзгласяването на благовестието.

И молете се в Духа по всяко време…и за мене, та като отворя устата си, да ми се даде слово, за да оповестя дързостно тайната на благовестието. (Ефесяни 6:18,19)

И сега, Господи, погледни на техните заплашвания и дай на твоите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост. (Деяния 4:19)

Те се обръщаха към Бога за знамения и чудеса.

Докато Ти простираш ръката Си да изцеляваш и да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя свят Служител Исус. (Деяния 4:30)

Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца; и пак се помоли, и небето даде дъжд, и земята произведе плода си. (Яков 5:17,18)

Те се обръщаха към Бога за изцеление на ранените си другари.

Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери и нека се молят над него и го помажат с масло в Господнето име; и молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. (Яков 5:14,15)

Те призоваваха Бог да изцелява невярващите.

И случи се Поплиевият баща да лежи болен от треска и дизентерия; а Павел влезе при него и като се помоли, положи ръце на него и го изцери. (Деяния 28:8)

Те се обръщаха към Бог за изгонване на демони.

И каза им: Тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. (Марк 9:29)

Те се молеха на Бога за чудни освобождения от пленничество.

И така, те пазеха Петър в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него…И като поразмисли, дойде в къщата на  Мария, майката на Йоан, чието презиме беше Марк, където бяха събрани мнозина да се молят. (Деяния 12:5,12)

Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха и пееха химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха; и веднага всичките врати се отвориха, и оковите на всички се развързаха. (Деяния 16:25,26)

Те се обръщаха към Бога да възкресява умрели.

Петър поиска всички да излязат от стаята, коленичи и се помоли. После се обърна към умрялата и каза: „Тавита, стани!“ Тя отвори очи и като видя Петър, се надигна и седна. (Деяния 9:40)

Те призоваваха Бога да задоволява потребностите на войската си.

Дай ни днес хляба, от който се нуждаем. (Матей 6:11)

Те се обръщаха към Бога за дългосрочна мъдрост.

Ако пък на някого липсва мъдрост, да поиска от Бога, който щедро дава на всички и никого не порицава, и той ще му я даде. (Яков 1:5)

Те призоваваха Бог да установи ръководството на предната линия.

След като поставиха презвитери за всяка църква, Павел и Варнава с пост и молитви ги повериха на Господа, в когото презвитерите бяха повярвали. (Деяния 14:23)

Те призоваваха Бог да изпрати подкрепление.

Затова, молете се на Господаря на жътвата да изпрати работници на своята жътварска нива. (Матей 9:38)

Един път, докато служеха на Господа и постеха, Святият Дух им каза: „Отделете ми Варнава и Савел, за да изпълнят делото, за което съм ги призовал.“ След като църквата бе постила и се бе молила, те положиха ръцете си върху Варнава и Савел и ги изпратиха. ( Деяния 13:2,3)

Те се обръщаха към Бога за успех на други мисионери.

Моля ви, братя и сестри, чрез нашия Господ Исус Христос и чрез любовта, която Духът ни дава, борете се заедно с мен в молитвите си към Бога за мен. да бъда избавен от невярващите в Юдея и помощта, която нося в Ерусалим, да бъде приета добре от Божиите хора там. (Римляни 15:30,31)

Те се обръщаха към Бога за единство и съзвучие в редиците си.

Моля се не само за тях, но и за всички, които ще повярват в мен чрез тяхното послание, за да бъдат те едно цяло, както ти, Отче, си в мен и аз съм в теб. Моля се те също да бъдат в нас, за да повярва светът, че ти ме изпрати. (Йоан 17:20,21)

Те се обръщаха към Бога за насърчение и сплотеност.

Ден и нощ най-усърдно се молим да можем да ви видим отново и да ви дадем всичко, от което се нуждаете, за да укрепне вярата ви още повече. (1 Солунци 3:10)

Те се обръщаха към Бога за дух на прозорливост.

Това е молитвата ми: Любовта ви да расте все повече и повече и заедно с нея да имате пълно познание и всякакво прозрение; да различавате доброто от злото и да изберете доброто; да бъдете чисти и неопетнени в Деня, когато Христос дойде. (Филипяни 1:9,10)

Те призоваваха Бога за да узнаят волята Му.

Ето защо от деня, в който чухме за това, ние също не спираме да се молим за вас, като искаме: да познаете напълно Божията воля и заедно с това познание да сте изпълнени с мъдрост и да разбирате духовните неща. (Колосяни 1:9)

Те се обръщаха към Бога, за да Го познават по-добре.

Да живеете така, както е достойно за хора, които принадлежат на Господа, и да го радвате по всякакъв начин; да вършите всякакво добро и да растете в пълното познаване на Бога. (Колосяни 1:10, вж и Ефесяни 1:17)

Те се обръщаха към Бога за сила, за да разберат любовта на Исус.

Това е причината да коленича пред Отца … Моля се да можете заедно с всички святи Божии хора да разберете ширината, дължината, височината и дълбочината на Христовата любов. (Ефесяни 3:14,18)

Те се обръщаха към Бога за повече увереност в надеждата.

Моля се очите на сърцата ви да се просветят, за да разберете към каква надежда ви е призовал, колко богато и славно е наследството, което той ще дари на всички свои святи хора. (Ефесяни 1:18)

Те се обръщаха към Бога за сила и издържливост.

да ви даде Бог своята велика мощ и вие да станете силни, да имате пълна твърдост и търпение и с радост. (Колосяни 1:11, вж. също Ефесяни 3:16)

Те се обръщаха към Бога за по-дълбоко познание на Неговата сила в тях.

Моля се очите на сърцата ви да се просветят, за да разберете … колко несравнимо велика е мощта му в нас, вярващите, както и проявата на всемогъщата му сила. (Ефесяни 1:18,19)

Те призоваваха Бога, за да не бъде разрушена вярата им.

Но аз се молих за теб да не загубиш вярата си. И когато се върнеш при мен, укрепвай братята си. (Лука 22:32)

Затова винаги бъдете нащрек и се молете да можете да избегнете всичко, което ще се случи, и да застанете пред Човешкия Син. (Лука 21:36)

Те се обръщаха към Бога за по-голяма вяра.

Веднага бащата на детето извика: „Вярвам! Помогни на вярата ми да стане по-силна.“ (Марк 9:24, вж и Ефесяни 3:17)

Те призоваваха Бога, за да не попадат в изкушения.

И не ни въвеждай в изкушение. (Матей 6:13)

Бъдете нащрек и се молете, за да не се поддадете на изкушение. Духът ви иска да извърши онова, което е правилно, но тялото ви е слабо. (Матей 26:41)

Те призоваваха Бог да осъществи желанията им.

Затова и винаги се молим за вас, дано нашият Бог ви има за достойни за призванието ви и усъвършенства мощно във вас всяко добро желание и всяко дело на вярата. (2 Солунци 1:11)

Те се обръщаха към Бога за да вършат добри дела.

за да постъпвате достойно за Господа, да Му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога. (Колосяни 1:10)

Те се обръщаха към Бога за да прости греховете им.

и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. (Матей 6:12)

Те призоваваха Бога за защита от лукавия.

И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. (Матей 6:13)

Thumb author john piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including A Peculiar Glory.

© Desiring God Foundation. Distribution Guidelines

Share the Joy! You are permitted and encouraged to reproduce and distribute this material in physical form, in its entirety or in unaltered excerpts, as long as you do not charge a fee. For posting online, please use only unaltered excerpts (not the content in its entirety) and provide a hyperlink to this page. For videos, please embed from the original source. Any exceptions to the above must be approved by Desiring God.

Please include the following statement on any distributed copy: By John Piper. © Desiring God Foundation. Website: desiringGod.org