Un sumar al Evangheliei pentru a te ajuta să te bucuri de ea şi să o vesteşti

Article by

Founder & Teacher, desiringGod.org

Dumnezeu ne-a creat pentru slava Sa

„... adu-Mi fii din ţările depărtate şi fiicele de la marginea pământului: pe toţi cei care poartă Numele Meu şi pe care i-am făcut spre slava Mea..." (Isaia 43:6-7). Dumnezeu ne-a făcut pe toţi după chipul Său pentru ca să purtăm, sau să reflectăm, caracterul şi frumuseţea morală a Sa.

Fiecare fiinţă umană ar trebui să trăiască pentru slava lui Dumnezeu

„Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu” (1 Corinteni 10:31). Cum poţi să trăieşti pentru slava lui Dumnezeu este să-L iubeşti (Matei 22:37), să te încrezi în El (Romani 4:20), să-I mulţumeşti (Psalmul 50:3) şi să fii ascultător de El (Matei 5:16). Când facem aceste lucruri noi purtăm slava lui Dumnezeu.

Toţi am păcătuit şi suntem lipsiţi de slava lui Dumnezeu

„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23). „Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit [...], ci au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană [...]” (Romani 1:21-23). Niciunul dintre noi nu îl iubeşte, nu are încredere, nu îi mulţumeşte, nu e ascultător faţă de El cum ni se cere.

Cu toţii merităm pedeapsa veşnică

„Fiindcă plata păcatului este moartea (veşnică), dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23). Cei care nu s-au supus Domnului Isus „vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui” (2 Tesaloniceni 1:9). „Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică" (Matei 25:46).

În marea Sa îndurare Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său Isus Hristos pentru a pregăti păcătoşilor calea spre viaţa veşnică

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16). „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-se blestem pentru noi” (Galateni 3:13). „Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu” (1 Petru 3:18).

Viaţa veşnică este un dar fără plată pentru toţi cei care cred în Hristos ca Domn şi Mântuitor

„Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit tu şi casa ta” (Fapte 16:31). "Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit" (Romani 10:9). „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2:8). „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine" (Galateni 2:20).

Căutând puterea din Fapte 1:8,

pastor John