Бог лъже ли?

Article by

Founder & Teacher, desiringGod.org

Кратък отговор: Не. Бог никога не казва: „Аз не съм Бог”, „Вие не сте грешници”, „Христос не е велик Спасител”, „Ако вярвате в Исус, никога няма да бъдете спасени”, „Глупаво е да следвате съветите Ми”, или „Моето слово не е надеждно”.

Бог обаче  заповядва хора да бъдат лъгани и това е част от осъждението на виновните. Именно затова възниква този въпрос.

  • Пророк Михей застава срещу всички пророци на Ахав и казва на царя, че ще падне в битката. За да обясни защо всички други пророци говорят обратното, Михей казва: „Сега, ето Господ е вложил лъжлив дух в устата на всички тези твои пророци; обаче Господ е говорил лошо за тебе.” (3 Царе 22:23)

  • По същия начин Бог казва, че ще накаже всички, които използват пророците за да оправдаят греховете си: „И ако би се подмамил пророкът да проговори слово, Аз, Господ, съм подмамил този пророк; и ще простра ръката Си върху него, та ще го изтребя от народа Си Израил. И те ще понесат вината за беззаконието си: наказанието на пророка ще бъде като наказанието на онзи, който се е допитвал чрез него…” (Езекиил 14:9-10)

  • В края на този век Бог ще заповяда „силна заблуда”  като част от наказанието на тези, които „отказаха да обикнат истината.” „Този, чието идване се дължи на идването на сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с цялата измама на неправдата, сред онези, които загиват; защото не приеха да обикнат истината и да се спасят. И затова Бог изпраща заблуждение да действа между тях, за да повярват на лъжата, и да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а са обикнали неправдата.” (2 Солунци 2:9-12)

Когато казваме, че Бог никога не лъже, но заповядва хората да бъдат лъгани, това не означава, че Той одобрява лъжата или че законът я позволява. Бог управлява всичко във вселената, включително греха и грешните хора. Грехът не престава да бъде грях  само защото Бог го овладява и насочва за добро на Неговите хора и за прослава на името Си.

Това направи Той когато срещу Йосиф беше извършен грях – с измама беше продаден в Египет – и когато предателят Юда целуна Христос. Първото доведе до най-великото спасение в Стария Завет (излизането от Египет), второто – до най-великото спасение в историята (смъртта на Христос заради греховете ни).

Когато Бог казва: „Аз, Господ, съм подмамил този пророк…” (Езекиил 14:9), това означава, че Той може да управлява и управлява ума на лъжливия пророк за да повярва в лъжа. Бог прави това по такъв начин, че самият Той не лъже. Способен е да се справя с хиляди обстоятелства и влияния, така че един грешен пророк да приеме една лъжа за истина, без Бог да е излъгал или по някакъв начин да е накърнил съвършената си правдивост.

Словото на Бога остава категорично по отношение на словото Му:

  • „Бог не е човек, че да лъже, нито човешки син, че да се разкае. Той ли ще каже и няма да го стори? Той ли ще обещае и не ще изпълни?” (Числа 23:19)

  • „Силният Израилев няма да излъже…” (1 Царе 15:29а)

  • „Защото словото на Господа е право и всичките Му дела са извършени с вярност.” (Псалм 33:4)

  • „Колкото за Бога, Неговият път е съвършен; словото на Господа е опитано.” (2 Царе 22:31а)

  • „Всяко слово на Бога е без недостатък.” (Притчи 30:5а)

  • „Господните думи са чисти думи, като сребро претопено в горнило от пръст, пречистено седем пъти.” (Псалм 12:6)

На Бог може да се вярва. Но нека не Го разиграваме. Нека да не бъдем нехайни към истината; „да не се радваме на нечестието” и да не отхвърляме „любовта към истината.” Иначе може да бъдем оставени на силна заблуда и никога да не бъдем способни отново да прогледнем.

В името на Божията слава и вашата сигурност,

Пастор Джон