Năm lý do để ôm chặt lấy sự chọn lựa vô điều kiện

Article by

Founder & Teacher, desiringGod.org

Tôi sử dụng từ ôm chặt là bởi vì sự chọn lựa vô điều kiện không chỉ đúng mà còn quý trọng nữa. Tất nhiên, điều đó không thể là quý trọng được nếu không đúng. Vì vậy, đây là lý do lớn nhất mà chúng ta phải ôm chặt lấy điều nầy. Nhưng hãy bắt đầu với một định nghĩa như sau:

Sự chọn lựa vô điều kiện là sự kén chọn tự do của Đức Chúa Trời từ trước khi sáng thế, không dựa vào việc nhìn thấy trước đức tin của một người nào cả, dành cho những kẻ đã xoay khỏi Ngài, Ngài sẽ ban cho họ đức tin và sự ăn năn, sự tha thứ tội lỗi của họ, và tiếp nhận họ vào trong gia đình ngập tràn niềm vui đời đời của Ngài.

1. Chúng ta ôm chặt lấy sự chọn lựa vô điều kiện bởi vì điều nầy là đúng.

Tất cả những lý do phản đối sự chọn lựa vô điều kiện đều bị bác bỏ khi tôi không còn một lời biện minh nào nữa trước Rô-ma 9. Phân đoạn Kinh Thánh bắt đầu với sự sẵn sàng của sứ đồ Phao-lô trước việc bị dứt bỏ, lìa khỏi khỏi Đấng Christ, vì anh em bà con người Giu-đa không tin của ông (câu 3). Điều nầy ngụ ý rằng một vài người Giu-đa đang hư mất. Và điều đó dấy lên câu hỏi về lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho người Do thái. Lời hứa đó không thành sao? Phao-lô trả lời rằng: "Ấy chẳng phải lời Đức Chúa Trời là vô ích" (câu 6). Tại sao?

Bởi vì "những kẻ bởi Y-sơ-ra-ên sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Y-sơ-ra-ên" (câu 6). Nói cách khác, mục đích của Đức Chúa Trời không phải dành cho hết thảy cá nhân mỗi người trong dân Y-sơ-ra-ên. Thay vì thế, đó là mục đích chọn lựa.

Vậy, để làm rõ trọng tâm của sự chọn lựa vô điều kiện của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô sử dụng hình ảnh so sánh giữa Gia-cốp và Ê-sau: "Vì, khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ - hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Đấng kêu gọi - thì có lời phán cho mẹ [Rê-bê-ca] của hai con rằng: Đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ" (câu 11-12).

Nói cách khác, mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời trong việc chọn lựa một cá nhân nào đó cho Ngài từ trong dân Y-sơ-ra-ên (và giữa vòng các dân tộc! Khải huyền 5:9) không dựa trên bất kỳ điều kiện nào từ phía đối tượng được lựa chọn. Đó là sự lựa chọn vô điều kiện. Và do đó, ông nói tiếp rằng: "Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót" (câu 15; xem thêm câu 16-18; Rô-ma 11:5-7).

Chúa Jêsus khẳng định những lời dạy dỗ nầy rằng: "Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu" (Giăng 6:37). Chúng ta không hề thỏa đáng bất kỳ điều kiện nào để có thể đến với Chúa Jêsus. Đó là kết quả của việc chọn lựa. Đức Chúa Cha chọn con chiên thuộc về Ngài. Rồi Ngài giao phó những con chiên đó cho Chúa Jêsus. Đó là lý do vì sao con người đến cùng Ngài. "Nếu Cha chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng ta được" (Giăng 6:65). "Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi" (Giăng 15:16; xem thêm Giăng 17:2, 6, 9; Ga-la-ti 1:15).

Trong sách Công vụ, tại sao có vài người tin còn số khác thì không? Câu trả lời của Lu-ca đó là sự lựa chọn: "phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời, đều tin theo" (Công 13:48). Chính "sự định sẵn" nầy - sự lựa chọn - không dựa vào đức tin được nhìn thấy trước, mà bởi điều nầy dẫn đến đức tin.

Trong Ê-phê-sô 1 sứ đồ Pha-lô nói rằng: "Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài [Đức Chúa Trời] đã chọn chúng ta trong [Đấng Christ]...cũng trong Ngài, chúng ta được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, Đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn" (Ê-phê-sô 1:4,11). "Mục đích Ngài muốn" chính là quyết định đời đời mà chúng ta đang nói đến ở đây.

Quý vị sẽ thưa gì với Đức Chúa Trời trong ngày phán xét nếu Ngài hỏi rằng: "Tại sao ngươi lại tin Con của Ta trong khi có những người lại không tin?" Quý vị sẽ không nói rằng: "Bởi vì tôi thông minh hơn". Không. Chắc chắn quý vị sẽ nói rằng: "Bởi ân điển của Ngài. Nếu Ngài không chọn tôi, có thể tôi đã bị bỏ mặc trong tội lỗi, cứng lòng và chết về phương diện thuộc linh".

2. Chúng ta ôm chặt lấy sự chọn lựa vô điều kiện bởi vì Đức Chúa Trời đã định sẵn điều đó hầu cho chúng ta đủ sự dạn dĩ công bố ân điển của Ngài giữa một thế giới thù địch.

"Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?...Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời?" (Rô-ma 8:31,33).

3. Chúng ta ôm chặt lấy sự chọn lựa vô điều kiện bởi vì Đức Chúa Trời đã định sẵn hầu cho chúng ta biết mình là hèn mọn.

"Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn...để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời...Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa" (1 Cô-rinh-tô 1:27,29,31).

4. Chúng ta ôm chặt lấy sự chọn lựa vô điều kiện bởi vì Đức Chúa Trời khiến điều nầy trở nên một sự thúc đẩy mạnh mẽ trong tấm lòng để có được sự thương xót, nhơn từ và sự tha thứ.

"Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ...tha thứ nhau" (Cô-lô-se 3:12-13). Không một người đã nhìn thấy và nếm biết sự chọn lựa của Ngài mà không có sự rung động để trở nên nhơn từ, nhịn nhục và biết tha thứ.

5. Chúng ta ôm chặt lấy sự chọn lựa vô điều kiện bởi vì đó là sự thuc đẩy rất mạnh mẽ trong công cuộc truyền giáo để cứu lấy những con người là tội nhân đáng chết nhưng vẫn còn hy vọng dành cho họ.

Khi quý vị chia sẻ Đấng Christ cách tự nguyện cho hết thảy những người chưa tin, giả sự một người nói rằng: "Tôi phạm tội đáng chết. Đức Chúa Trời không thể nào chọn để cứu rỗi tôi được đâu". Điều tối hậu nhất có thể triệt tiêu sự tuyệt vọng mà quý vị có thể nói đó là: anh có nhận thấy Đức Chúa Trời đã lựa chọn từ trước khi sáng tạo cõi vụ trụ nầy những người Ngài muốn cứu rỗi chăng? Và Ngài lựa chọn hoàn toàn không tùy thuộc vào việc anh là ai. Trước khi anh sanh ra hay đã làm nhiều điều tốt hay xấu nào đó, Đức Chúa Trời đã chọn hoặc là cứu rỗi anh hoặc là không.

Bởi đó, quý vị không nên đứng trước mặt Đức Chúa Trời và thưa với Ngài rằng quý vị còn thiếu điều kiện nào để được chọn. Vì chẳng có điều kiện nào để được chọn đâu. "Vậy tôi phải làm gì?" anh ta hỏi. "Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi" (Công vụ 16:31). Đó là cách quý vị nên bắt đầu để "cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình" (2 Phi-e-rơ 1:10). Nếu quý vị ôm chặt lấy Chúa Cứu Thế, quý vị sẽ chắc chắc rằng quý vị được chọn lựa, và quý vị sẽ được cứu.