Jak milovat svého muslimského bližního?

Article by

Founder & Teacher, desiringGod.org

Na tuto otázku je mnoho odpovědí, stejně jako je mnoho způsobů, jak činit dobro a nikoli zlo. „Láska bližnímu nepůsobí nic zlého“ (Římanům 13,10). „Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá“ (1. Korintským 13:4). Domnívám se však, že na určité skutečnosti je třeba v naší době klást důraz.

[Doplňující informace: Když mluvíme o tom, že máme milovat své nepřátele, rozhodně z toho nevyplývá, že všichni muslimové pociťují nepřátelství vůči křesťanům, ani že nepřátelsky jednají. Není to tak. Muslimové jsou často pohostinní a laskaví. Chceme tedy zdůraznit skutečnost, že i když s námi někdo zachází nepřátelsky (ať z náboženských či jiných důvodů), měli bychom takovému člověku i nadále projevovat lásku.

A je třeba si uvést ještě jedno objasnění. Když říkám, že láska nás vede k tomu, abychom konali dobro, a to ve zcela praktickém ohledu, nemám tím na mysli, že taková pomoc je závislá na tom, zda se příslušný muslim stane křesťanem. Praktická láska je svědectvím o Kristově lásce. A takové svědectví nebudeme zadržovat tam, kde je ho zapotřebí nejvíce. Obrácení vynucené na základě nátlaku či finančního tlaku je v rozporu se samotnou podstatou spásné víry. Spásná víra znamená, že člověk přijme Ježíše jako svého Spasitele, Pána a nejvyšší Poklad svého života. Ježíš není prostředkem k nějakému pokladu. Ježíš je samotným Pokladem.]

1. Modlete se o to, aby jim Kristus nejvyšší měrou požehnal, bez ohledu na to, zda vám projevují lásku.

 • Lukáš 6:28 - „Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří.“
 • Římanům 12:14 - „Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte.“
 • Korintským 4:12 - „Když nám spílají, žehnáme, když nás pronásledují, snášíme to.“

2. Čiňte jim dobro v praktickém ohledu.

 • Lukáš 6:27 - „Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.“
 • Lukáš 6:31 - „Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim.“
 • Tesalonickým 5:15 - „Hleďte, aby nikdo neodplácel nikomu zlým za zlé, ale vždy usilujte o dobro k sobě navzájem i vůči všem.“
 • Římanům 12:20 - „Jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst, a má-li žízeň, dávej mu pít; když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu.“

3. Neoplácejte, nemstěte se, pokud je vám nějak ublíženo.

 • 1. Petra 3:9 - „Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, ale naopak žehnejte; vždyť k tomu jste byli povoláni, abyste jako dědictví obdrželi požehnání.“
 • Římanům 12:17, 19 - „Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Přede všemi lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci... Nemstěte se sami, milovaní, nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘“

4. Žijte s nimi pokojně, co se vás týče.

 • Římanům 12:18 - „Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi.“

5. Usilujte o to, aby byli osvobozeni od hříchu a odsouzení tím, že jim budete říkat pravdu o Kristu.

 • Jan 8:31-32 - „Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: ‚Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.‘“

6. Projevujte upřímnou touhu, aby byli s vámi v nebi s Otcem -- tím, že jim budete ukazovat cestu, Ježíše Krista.

 • Římanům 10:1 - „Bratři, touhou mého srdce... je, aby byli zachráněni.“
 • Jan 14:6 - „Ježíš mu řekl: ‚Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.‘“
 • Jan 3:16 - „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

7. Snažte se chápat význam toho, co vám říkají, aby váš souhlas či kritika byly založeny na skutečném porozumění, nikoli na překroucení jejich slov.

 • Korintským 13:6 - Láska se „neraduje z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou“.

8. Naléhavě je varujte, že ti, kdo nepřijmou Ježíše Krista jako ukřižovaného a vzkříšeného Spasitele, který snímá hřích světa, zahynou pod Božím hněvem.

 • Jan 1:12 - „Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno.“
 • Římanům 10:9 - „Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.“
 • Filipským 3:18 - „Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal, a nyní to pravím s pláčem, žijí jako nepřátelé Kristova kříže.“

9. Neklamte je a nedávejte jim falešnou naději chlácholením typu, „muslimové uctívají pravého Boha“.

Takové vyjádření prakticky každý pochopí tak, že muslimové milují a uctívají pravého Boha. Ale podle Ježíše je skutečnou zkouškou toho, jak určitý člověk reaguje na Boha, to, jak dotyčný reaguje na samotného Ježíše. A Ježíš jasně uvádí, že pokud jej někdo odmítne jako Toho, kdo položil svůj život jako výkupné za hřích a opět vstal, takový člověk pravého Boha nezná, nemiluje ani nectí.

 • Jan 8:19 - „Řekli mu [Ježíšovi]: ‚Kde je tvůj Otec?‘ Ježíš odpověděl: ‚Neznáte ani mne ani mého Otce; kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce.‘“
 • Jan 5:23 - „Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal.“
 • Jan 5:42-43 - Ježíš řekl: „Vím o vás, že v sobě nemáte lásku k Bohu. Já jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mě. Kdyby přišel někdo jiný ve svém vlastním jménu, toho přijmete.“

Chceme-li projevovat lásku, jistě nebudeme zavádět na scestí muslimy tím, že bychom jim říkali, že pravého Boha „znají“, „ctí“ a „milují“, i když nepřijmou Ježíše. Lidem ale do srdce nevidíme. Jak tedy můžeme vědět, zda pravého Boha skutečně znají, ctí a milují jej? Proto položíme i svůj život, abychom jim ukázali Ježíše. Jestliže jej přijmou, budou Boha skutečně znát, milovat a ctít. Jestliže jej nepřijmou, Boha znát nebudou. Testem je tedy Ježíš.

To je také hlavní myšlenkou Ježíšových slov u Lukáše 10:16: „Kdo odmítá mne, odmítá toho, který mne poslal.“ A u Matouše 10:40: „Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.“ A u Jana 5:46: „Kdybyste totiž věřili Mojžíšovi, věřili byste mně, protože on psal o mně.“

Největší lásku můžeme projevit muslimovi či komukoli dalšímu nikoli tím, že jej ‚necháme být‘, ale tím že mu sdělíme celou pravdu o Ježíši Kristu, a dáme přitom najevo, že nám na dotyčném záleží a že jsme ochotni pro něj i snášet utrpení, a proto na něj budeme naléhat, aby se odvrátil od ‚prázdného uctívání‘ (Marek 7:7) a aby na odpuštění svých hříchu a k naději na věčný život přijal Krista jako ukřižovaného a vzkříšeného Spasitele. Naší velkou radostí pak bude, že budeme mít na celém světě své bratry a sestry, kteří pocházejí z muslimů.

 

Biblické citace: Pokud není uvedeno jinak, jsou biblické citace uvedeny z „Českého studijního překladu“.