እውነዯኛ ደስዲን መሦለቌ ስድስደ ኟመፅሀራ ቅዱስ እውነድች

Article by

Founder & Teacher, desiringGod.org