Örömkeresés

Article by

Founder & Teacher, desiringGod.org

Hallottad-e már? Isten parancsolja, hogy boldogok legyünk.

"Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit!" (Zsoltár 37:4)

1) Isten az Ő dicsőségére teremtett minket

"Ezt mondom északnak: Add ide! - és délnek: Ne tartsd fogva! Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam." (Ésaiás 43:6-7)

Isten azzal a céllal alkotott meg bennünket, hogy felnagyítsuk hatalmasságát, amint a teleszkóp felnagyítja a csillagokat. Arra teremtett bennünket, hogy bemutassuk jóságát, igazságát, szépségét, bölcsességét és igazságosságát. Azzal mutatjuk be legjobban Isten dicsőségét, hogy mélységesen gyönyörködünk az Ő teljességében. Ez azt jelenti, hogy Istené a dicsőítés mienk pedig az élvezetet. Isten úgy alkotott meg minket, hogy legjobban akkor dicsőül meg bennünk, amikor mi legjobban meg-elégedünk Őbenne.

2) Minden ember Isten dicsőségére kell éljen

"Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!" (1 Korinthus 10:31)

Ha tehát Isten a maga dicsőségére teremtett, egyértelmű, hogy az Ő dicsőségére kell éljünk. Ez a feladatunk az Ő tervéből ered. Ezért elsőrendű kötelességünk bemutatni Isten értékét azáltal, hogy elégedettek vagyunk mindazzal amit Ő jelent számunkra. Ez a lényege annak, hogy szeretjük Istent (Máté 22:37), bízunk benne (1 János 5:3-4) és hálásak vagyunk neki (Zsoltár 100:2-4). Ez a gyökere minden valódi engedelmességnek, főleg a mások iránti szeretetnek (Kolossé 1:4-5).

3) Mindnyájan kudarcot vallottunk mivel nem dicsőítettük Istent kellőképpen

"Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének" (Róma 3:23)

Mit jelent “híjával [lenni] az Isten dicsőségének?” Azt, hogy egyikünk sem bízott Istenben és nem becsülte nagyra Őt. Nem voltunk kellőképpen megelégedve az Ő nagyságával és nem jártunk az Ő útján. Más dolgokban kerestük megelégedésünket, azokat Istennél többre becsültük, ami lényegében bálványimádás (Róma 1: 21-23). Mióta a bűn a világba jött, mi mindannyian mélységesen ellenálltunk annak, hogy Isten legyen a mindent-kielégítő kincsünk (Efézus 2:3). Ez egy szörnyű sértés Isten nagysága ellen (Jeremiás 2:12-13).

4) Mindnyájan ki vagyunk téve Isten jogos ítéletének

“A bűn zsoldja a halál...” (Róma 6:23).

Mindannyian lekicsinyeltük Isten dicsőségét. Hogyan? Más dolgok többre becsülése, hálátlanságunk, bizalmatlanságunk és engedetlenségünk által. Ezért Isten jogosan zár ki bennünket örökre az Ő dicsőségének élvezetéből. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától (2 Thesszalónika 1:9).

A “pokol” szó tizenkétszer fordul elő az Új Testamentumban – tizenegy alkalommal Jézus maga említi. Ez nem komor és haragvó prédikátorok koholmánya. Komoly figyelmeztetés ez az Isten Fia részéről, aki meghalt, hogy megszabadítsa a bűnösöket a pokol átkától. Nagy kockázat ha figyelmen kívül hagyjuk!

Ha az emberi állapot vizsgálatában a Biblia itt megállna, mi mindannyian egy reménytelen jövőre lennénk kárhoztatva. Azonban nem áll meg itt...

5) Isten elküldte egyszülött fiát Jézust, hogy örök életet és örömet biztosítson

"Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok." (1 Timóteus 1:15)

A jó hír az, hogy Krisztus olyan bűnösökért halt meg mint amilyenek mi vagyunk. Testben támadt fel, hogy érvényessé tegye halála megmentő hatalmát és megnyissa az örök élet és öröm kapuit (1 Korintus 15:20). Ez azt jelenti, hogy Isten képes felmenteni a bűnösöket miközben mégis igazságos marad (Róma 3:25-26). "Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket" (1 Péter 3:18). Istenhez hazatérve minden mélységes és tartós megelégedettségünket megtaláljuk.

6) A Krisztus halála által megvásárolt előnyöket azok élvezik, akik megtérnek és bíznak Őbenne

"Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek" (Cselekedetek 3:19). "Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz" (Cselekedetek 16:31)

“Megtérni” azt jelenti, hogy elfordulunk a bűn minden hamis ígéretétől. A “hit” azt jelenti, hogy meg vagyunk elégedve mindazzal amit Isten az Ő ígérete szerint jelent számunkra Jézusban. "Aki énbennem hisz,Jézus mondja, nem szomjazik meg soha (János 6:35). Mi nem szerezhetjük meg az üdvösségünket. Képtelenek vagyunk kiérdemelni (Róma 4:4-5). Kegyelemből van hit által (Efézus 2:6-9). Ingyen ajándék (Róma 3:24). A miénk lesz ha mindennél többre értékeljük (Máté 13:44). Amikor ezt tesszük, akkor teljesül be Isten szándéka a teremtésben: Ő megdicsőül bennünk és mi megelégedünk Őbenne – örökre.

Érthető ez számodra?

Vágyol-e egy olyan boldogságra amely abból ered, hogy teljesen elégedett vagy mindazzal amit Isten jelent számodra Jézusban? Ha igen, akkor Isten már munkálkodik az életedben.

Hogyan tovább?

Fordulj el a bűn hamis ígéreteitől. Fordulj Jézushoz, hogy megszabadítson a rossz lelkiismerettől, az ítélettől és megkötözöttséged alól. "Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül." (Róma 10:13). Kezdd el befektetni reménységedet mindabba amit Isten jelent számodra Jézusban. Hidd el, hogy Isten ígéreteiben felsőbbrendű megelégedettséget találsz és ezáltal törd meg a bűn ígéreteinek erejét. Kezdd el olvasni a Bibliát, hogy megtaláld az Ő drága és nagyszerű ígéreteit amelyek szabaddá tesznek (2 Péter 1:3-4). Keress egy Bibliához hű gyülekezetet, csatlakozz hozzá és növekedj olyan emberekkel együtt akik Krisztust mindennél többre értékelik (Filippi 3:7).

Az a legjobb hír a világon, hogy nem kell ellentmondás legyen a mi boldogságunk és Isten szentsége között. A mi teljes megelégedettségünk mindazzal amit Isten jelent számunkra Jézusban, felmagasztalja Őt mint drága kincsünket.

"Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon". (Zsoltárok 16:11).

Bibliai idézetek

Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből". (Máté 22:37)

Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. (1 János 5:3-4)

Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé! Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! (Zsoltár 100:2-4)

...mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból... (Kolossé 1:4-5)

Hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolonddá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. (Róma 1:21-23)

Egek, ámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyülködjetek nagyon! - így szól az ÚR. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem: engem, a folyóvíz forrását, elhagytak, hogy víztartókat vájjanak, repedezett falú víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. (Jeremiás 2:12-13)

Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. (1 Korinthus 15:20)

Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy e mostani időben mutassa meg igazságát: mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. (Róma 3:25-26)

Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. (Róma 4:4-5)

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. (Efézus 2:8-9)

Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. (Róma 3:24)

"Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet." (Máté 13:44)

Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. (2 Péter 1:3-4)

Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. (Filippi 3:7)

A "pokol / gyehenna" szó az Újszövetségben

Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyjafiának: Ostoba! - méltó a főtörvényszéki eljárásra; aki pedig azt mondja: Bolond! - méltó a gyehenna tüzére. (Máté 5:22 Jézus mondja)

Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára. (Máté 5:29 Jézus mondja)

Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára. (Máté 5:30 Jézus mondja)

Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában. (Máté 10:28 Jézus mondja)

Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, és dobd el magadtól: jobb neked, ha félszemmel mégy be az életre, mint ha két szemmel vettetel a gyehenna tüzére. (Máté 18:9 Jézus mondja)

Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogányt zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörtént, a gyehenna fiává teszitek, kétszerte inkább magatoknál. (Máté 23:15 Jézus mondja)

Kígyók, viperák fajzata! Hogyan menekülhetnétek meg a gyehennával sújtó ítélettől? (Máté 23:33 Jézus mondja)

Ha megbotránkoztat téged az egyik kezed, vágd le, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mint ha két kézzel mégy a gyehennára, az olthatatlan tűzre. (Márk 9:43 Jézus mondja)

És ha az egyik lábad botránkoztat meg téged, vágd le; mert jobb, ha sántán mégy be az életre, mintha két lábbal vetnek a gyehennára. (Márk 9:45 Jézus mondja)

És ha az egyik szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, mert jobb, ha fél szemmel mégy be az Isten országába, mint ha két szemmel vetnek a gyehennára. (Márk 9:47 Jézus mondja)

Megmondom nektek, kitől féljetek: attól féljetek, akinek azonfelül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek: Tőle féljetek. (Lukács 12:5 Jézus mondja)

Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. (Lukács 16:23 Jézus mondja)

A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. (Jakab 3:6 Jakab mondja)

Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. (2 Péter 2:4 Péter mondja)

Az íge idézeteket a Magyar Bibliatársulat Újfordítású Bibliájából vettük.