Ang Pulong sa Unom Minuto

Article by

Founder & Teacher, desiringGod.org

Unsa ang Pulong?

nsa ang Pulong? Akong isulti sa inyo.

Ang Pulong mao ang balita nga si Hesu Kristo, ang Mao Rang Maturong, nagpakamatay sa atong mga sala ug nabanhaw pag-usab, sa kahangturang makadadaug gikan sa tanan nyang mga kaaway, para sukad karon wala nay silot para sa kadtong mga nagtuo, kondili walay katapusang kalipay.

Mao na ang Pulong.

Dili Jud Mahimong Manigulan ka sa Pulong

Dili, ug dili, ug dili jud mahimong manigulang ka sa pagkinahanglan niini. Ayaw jud paghuna-hunaa nga ang Pulong sama sa, “Mao na ang pamaagi nga ikaw maluwas, ug paghuman kalimtan kini ug lahi na dayon ang imong binuhatan.”

Dili! Kita, nahimong makusganon tungod sa atong Ginoo pinaagi sa iyang pulong kada adlaw, hangtud sa adlaw nga kita mamatay.

Dili jud kita manigulang sa pagkinahanglan sa pagsangyaw sa pulong sa atong kaugalingon.

Unsaon sa Pulong paglig-on

Mao ni ang illustrasyon, ug ako kining gigamit dili tungod nga importante sa ako nga e estorya ang akong kinabuhi, kondili tungod kay mao na ang sentro sa akong mga kaagi adtong milabay na tuig kung asa akong na experyensahan ang gahom sa pulong aron mahimong akong makusganon. ( Daghan sa inyo nag-agi ug kalisod nga mas lisod pa sa cancer.- mas bug-at pa ani)

Nadumduman pa ba ninyo ang bersikulo nga akong gihatag sa iyo adtong Pebrero nga gamhanan para sa akoa? Mao to ang higayona paghuman jud ug sulti sa doctor nga, “ Seguro magkinahanglan ta ug biopsy testing kung naa bakay cancer,” unya nabatian naku pagtusok sa dakung kahadlok. Kaloy-an, wala pud bya magdugay.

nya niabot--ang? 1 Tesalonica 5:9-10. Mao jud ni ang pulong ug wala nay lain.

Wala gihimo sa Ginoo aang imong madangatan mao iyang kapungot, kondili imong maangkon ang kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesu Kristo, nga nagpakamatay para sa imo para bisag mata o tulog ka magkinabuhi ka sa iya.

Nahiluna. Kalinaw sama sa suba.

Ang Pulong Perpekto para sa Imong mga Gikinahanglan

Mao na ang pulong--perpek ang timing, perpek ang paggamit, perpek kaau sa akong mga gikinahanglan. Mao na nga ang bibliya baga kaau--tungod kay daghan kaau kag mga nagkalaing-lain gikinahanglan. Ug daghan kaau ug mga lugar dha kung asa ang pulong gi-ablihan para sa imo, aron kung imong esub-sob ang imong kaugalingon sa tibook libro, kanunay naka tutok ang imong mga mata sa gibuhat ni Hesu Kristo kanimo ug nagpalit kanimo aning baga, mahimayaong kasaysayan sa pakig-uban sa Ginoo sa mga tao, iyang ihatag ang imong mga gikinahanglan.

Busa, ang tibook kanako nagsulti, ug naghinaot ko nga ako ning masulti hangtud nga ako mamatay,” ug karon, kaniya nga naghimo sa ako nga makusganon, ingon pa sa pulong ni apostol Pablo, para kaniya--para ana nga Ginoo- himaya nga walay katapusan hangtud sa hangtud.

Ang kasaysayan sa atong Ginoo niabot pinaagi kang Hesu Kristo; nagpakamatay sya para gub-on ang gahum sa imperno ug kamatayon ug si Satanas ug mga sala, ug iya ng gibuhat pinaagi sa pulong ni Hesu Kristo.

Hangyo para Motoo

Kabalo ko nga daghan mga tao nga nagbasa ani nga wla magsalig kang Hesus Kristo, busa walay laing paaboton kondili silot. Mao nga maghangyo ko sa imo diri sa katapusan, itugyan kanang rebelyon. Itugyan kana. Ug gaksa lang ang maong pulong nga si Hesu Kristo, ang anak sa Ginoo, ang Mao Rang Matarong, nagpakamatay sa imong sala. Nabanhaw sya sa ikatulong adlaw, makadadaug gikan sa iyang mga kaaway. Naghari sya hangtud nga ang tanan nyang mga kaaway iyang natapakan. Kapasayloan sa mga sala ug ang saktong relasyon sa Ginoo gikan lamang Kaniya, pinaagi lamang sa pag-too.

Hangyoon ko ikaw, ayaw pagmakusganon gamit imong kaugalingon kusog, dili nimo na magamit kung imo na nang kinahanglanon. Isa ra ang kusog nga naa kanunay-- ang kusog nga gihatag sa Ginoo pinaagi sa pulong.

Ayaw ibaliwala.