Có Phải Tôi Đã Kết Hôn Đúng Người?

Bản Dịch Ghi m

Làm thế nào bạn biết được mình đã kết hôn đúng người? Trả lời ngắn: Hãy nhìn vào tên người trên giấy chứng nhận kết hôn của bạn.

Trước khi kết hôn, chúng ta nghĩ đến các tiêu chuẩn, một số người đủ chuẩn để làm người bạn đời và một số người khác thì không. Sau khi kết hôn, chúng ta có một tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn của người mà chúng ta đã kết hôn. Lý do như chúng ta biết, đó là 1Cô-rinh-tô 7:39 nói rằng: “Miễn là kết hôn trong Chúa.” Nói cách khác, chỉ nên kết hôn với Cơ Đốc nhân, cho nên có các tiêu chuẩn (trong sự kết hôn). Một số người có đủ chuẩn, một số thì không.

Sau khi kết hôn, theo 1Cô-rinh-tô 7:12, nếu bạn đã lập gia đình với người không tin Chúa, hãy cứ ở trong hôn nhân đó, vậy chúng ta biết (tình trạng hôn nhân) có điều gì đó thay đổi khi chúng ta kết hôn. Người có các tiêu chuẩn, là người mà chúng ta đã kết hôn. Đó là người thích hợp và có một nguyên nhân cho việc đó.

Trong Sáng thế ký 2:24, một bản văn nền tảng cho hôn nhân, Đức Chúa Trời phán người nam phải lìa cha mẹ, gắn bó với vợ mình. Cả hai trở nên một thân. Chúa Giê-xu trích dẫn câu đó và rồi phán: "Những người Đức Chúa Trời đã phối hợp, thì loài người không được phân rẽ.”

Phao-lô cũng trích dẫn câu này và nói: "Huyền nhiệm này thật vĩ đại. Tôi nói đến Chúa Cứu Thế và Hội Thánh.” Nói cách khác, điều xảy ra trong hôn nhân là hành động của Đức Chúa Trời. Người tin hoặc không tin Chúa - Đức Chúa Trời hành động và tạo dựng một mối ràng buộc mà con người không thể phá vỡ, vì đó là một bức chân dung, một kịch bản của sự kết ước giữa Chúa Cứu Thế và Hội Thánh.

Ai đúng là người thích hợp để kết hôn? Trả lời: Người mà bạn đã nói: "Dù tốt hay xấu, dù giàu hay nghèo. chỉ có sự chết mới chia lìa chúng ta”, bởi vì đó là người duy nhất mà bạn có thể bày tỏ sự trung thành kết ước của Chúa Cứu Thế dành cho Hội Thánh Ngài.