Tại sao chúng cần phải sanh lại? Phần 2

1 Giăng 1:1–10

Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự sống; 2 vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi; 3 chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. 4 Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. 5 Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. 6 Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. 7 Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. 8 Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. 9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. 10 Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.

Tuần rồi, chúng ta đã trả lời câu hỏi Tại sao chúng ta phải tái sanh? chúng ta bắt đầu với thư tín Ê-phê-sô 2:4-5 "Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, 5 nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ - ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu". Tôi nói rằng: "Đức Chúa Trời làm cho chúng ta sống" thì gần như tương tự với sự tái sanh vậy. Và lý do vì sao chúng ta cần phải tái sanh đó là vì chúng ta là những kẻ đã chết rồi. "đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống...". Đó là điều chúng ta cần - phép mầu cho đời sống thuộc linh được thực hiện trong lòng của chúng ta. Và lý do chúng ta cần đó là vì chúng ta đã chết về phương diện thuộc linh rồi - tức là, chúng ta không thể nhìn, cảm biết, sờ đến vẻ đẹp và giá trị thực sự của Đấng Christ. Những ai chưa được tái sanh sẽ không nói với Phao-lô rằng: "Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết".

Sau đó, chúng ta bắt đầu tháo gở tình trạng mà chúng ta bị gọi là đã chết. Tôi đã nói rằng sẽ đưa ra 10 cách mô tả về tình trạng nầy từ Tân Ước. Tuần trước, chúng ta đã đề cập những điều nầy:

 1. Chúng ta chết vì lầm lỗi và tội ác mình (Ê-phê-sô 2:5).
 2. Chúng ta tự nhiên là con của sự thạnh nộ (Ê-phê-sô 2:3).
 3. Chúng ta yêu thích sự tối tăm và ghét sự sáng (Giăng 3:19-20).
 4. Tấm lòng của chúng ta cứng như đá (Ê-xê-chi-ên 36:26; Ê-phê-sô 4:18).
 5. Chúng ta không thể đầu phục Đức Chúa Trời hay làm vui lòng Ngài được (Rô-ma 8:7-8).
 6. Chúng ta không thể tiếp nhận Phúc Âm (Ê-phê-sô 4:18; 1 Cô-rinh-tô 2:14).
 7. Chúng ta không thể đến gần Đấng Christ hay tôn Ngài làm Chúa được (Giăng 6:44, 65; 1 Cô-rinh-tô 12:3).

Chúng ta hoàn toàn không có được sự tái sanh

Bây giờ, chúng ta quay trở lại 3 tình trạng của con người khi chưa được tái sanh.

8) Không có sự tái sanh, chúng ta là nô lệ cho tội lỗi (Rô-ma 6:17).

Sứ đồ Phao-lô vui mừng vì cớ chúng ta được tự do thoát khỏi nô lệ cho tội lỗi bằng cách cảm tạ Đức Chúa Trời. Ông nói trong Rô-ma 6:17 rằng: "Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình!" Chúng ta đã từng đắm mình trong tội lỗi đến nỗi chúng ta không thể rời bỏ hay dứt khỏi nó. Rồi, một sự việc nào đó xảy ra. Sự tái sanh đến. Đức Chúa Trời khiến chúng ta có được đời sống thuộc linh mới, một bản chất mới ghét tội lỗi và yêu mến sự công bình. Vì thế, Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời, không phải biết ơn một người nào, đã đem đến sự giải phóng tuyệt vời nầy: "tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý..." Đến khi Đức Chúa Trời đánh thức chúng ta từ một đời sống thuộc linh đã chết rồi và ban cho chúng ta sự sống có được niềm vui trong việc giết chết tội lỗi và trở nên thánh khiết, chúng ta đã từng là tôi mọi và không có được sự tự do. Đó là lý do vì sao sự tái sanh là cần thiết.

9. Không có sự tái sanh, chúng ta là tôi mọi của Sa-tan (Ê-phê-sô 2:1-2; 2 Ti-mô-thê 2:24-26).

Đây là một trong những điều rất kinh khủng về sự chết thuộc linh. Sự chết của chúng ta lại đáp ứng với ma quỷ. Nó hoàn toàn đồng ý với ma quỷ. Hãy lắng nghe cách sứ đồ Phao-lô miêu tả sự chết của chúng ta trong Ê-phê-sô 2:1-2 rằng: "Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, 2 đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch". Nói cách khác, dấu hiệu của những người chưa được sanh lại đó là những khao khát và sự lựa chọn của họ "theo như" vua cầm quyền chốn không trung vậy. Những người chưa được tái sanh sẽ ngấu nghiến những tư tưởng đến từ ma quỷ. Và tất nhiên, chẳng có điều gì đáng gọi là đồng ý với ma quỷ là cha của sự nói dối hơn là những tư tưởng từ chối không tin sự tồn tại của nó.

Nhưng tôi mọi ho ma quỷ được đề cập rất rõ ràng trong 2 Ti-mô-thê 2:24-26. Đây là một lời mời gọi nhằm giúp đỡ những người đang bị làm nô lệ cho ma quỷ hầu cho họ được giải phóng: "Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó".

Điều sứ đồ Phao-lô đang nói đó là: "dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật", đây là điều thực sự xảy ra trong sự tái sanh. Và đây là chìa khóa để giải phóng con người khỏi làm tôi mọi cho ma quỷ. Đức Chúa Trời ban cho sự ăn năn - nghĩa là, Ngài thức tỉnh đời sống để họ nhìn thấy sự xấu xa và nguy hiểm của tội lỗi và để nhìn thấy vẻ đẹp và giá trị của Đấng Christ, chính lẽ thật nầy khiến tôi mọi được tự do. Đó là điều xảy ra khi một người ở trong bóng tối hí hửng với cái xiên bằng gỗ treo lủng lẳng trên cổ của anh ta, và đột nhiên ánh sáng thuộc linh đến và anh ta nhìn thấy đó không phải là cái xiên mà là một con gián, và anh ta ngay lập tức ném nó đi. Đó là cách thể nào mọi người được giải phóng khỏi ma quỷ. Và cho đến khi Đức Chúa Trời thực hiện phép lạ đó trong sự tái sanh, chúng ta vẫn còn làm tôi mọi cho kẻ mà chúng ta gọi là cha của sự nói dối bởi vì chúng ta thích nói với bản thân mình những điều chúng ta ưa muốn.

10. Không có sự tái sanh, trong tôi chẳng có điều chi tốt lành (Rô-ma 7:18).

Đây là một lời tuyên bố không mấy khó hiểu đối với những người chưa được tái sanh, là những người bức điều tốt và điều xấu mà họ làm nhiều điều tốt và cũng làm nhiều điều xấu hơn nữa. Lời tuyên bố nầy chẳng có ý nghĩa gì cả - tức là bên trong chúng ta chẳng có điều chi tốt lành cả trước khi có sự tái sanh - nếu không có sự tin chắc rằng mọi thứ Đức Chúa Trời tạo nên đều tốt lành và những điều đó sẽ bị phá hủy khi chúng không sống dưới ân điển và làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Như vậy nên, với ý nghĩa nầy thì một con người (cả linh hồn, tâm trí, tấm lòng, cả bộ não, đôi mắt và bàn tay) và hình thái xã hội của con người nữa (hôn nhân, gia đình, chính phủ, kinh doanh) tất cả đều tốt lành. Đức Chúa Trời tạo nên tất cả, Ngài sắp đặt tất cả, Ngài nâng đỡ tất cả. Mọi thứ phải tồn tại như vậy.

Nhưng tất cả tồn tại vì cớ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mạng lệnh của Ngài muốn chúng ta phải yêu mến Ngài với trọn cả tấm lòng, linh hồn và tâm trí (Ma-thi-ơ 22:37). Mạng lệnh của Ngài là chúng ta phải sử dụng tất cả mọi thứ mà Ngài đã tạo nên đều nương cậy nơi ân điển của Ngài và hầu cho qua đó bày tỏ giá trị xứng đáng của Ngài (1 Phi-e-rơ 4:11). Trong khi mọi người đang lạm dụng mọi thứ Đức Chúa Trời đã tạo nên mà không nương cậy nơi ân điển của Ngài cũng như với mục đích không bày tỏ giá trị của Ngài, thì họ đang bán rẻ tạo vật của Đức Chúa Trời. Họ khiến tất cả trở thành công cụ cho sự vô tín. Họ hủy phá mọi thứ.

Vì thế khi sứ đồ Phao-lô nói trong Rô-ma 7:18 rằng: "Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi", đây là lý do tại sao ông thêm vào một hình ảnh tiêu chuẩn "nghĩa là trong xác thịt tôi". điều lành ở trong Phao-lô sau khi ông được tái sanh. Đức tin là điều lành. Đức Thánh Linh là Đấng tốt lành. Bảnh tánh thuộc linh mới là tốt lành. Trưởng thành trong sự nên thánh là tốt lành. Nhưng trong xác thịt của ông, tức là, con người của ông vốn không được tái sanh, thì chẳng có sự lành nào cả. Tất cả mọi sự tốt lành được tạo nên đều bị hủy phá bởi con người muốn làm trung tâm của vũ trụ, không phải Đức Chúa Trời.

Đây là tình trạng thứ 10 của con người chúng ta khi không có sự tái sanh. Không có sự sanh lại chúng ta, theo như cách sứ đồ Phao-lô sử dụng lời lẽ của ông trong Ê-phê-sô 2:12 rằng: "thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời". Đây là lý do vì sao chúng ta phải sanh lại. Không có sự tái sanh, chúng ta chỉ sống trong tình trạng tuyệt vọng, chúng ta không thể thay đổi tình trạng nầy bằng việc cải thiện đạo đức của mình được. Người đã chết thì không thể làm được gì cả. Người đã chết chỉ cần một điều duy nhất trước khi bất kỳ điều gì có thể xảy ra: Họ cần sự sống lại. Họ cần phải sanh lại.

Nửa câu hỏi còn lại

Cho đến bây giờ tôi đã và đang chỉ giải quyết một nửa câu hỏi tại sao. Tại sao sự tái sanh lại cần thiết? thực ra có đến hai ý nghĩa. Đây là ý nghĩa đầu tiên mà chúng ta đang trả lời: Tại sao tôi không có sự sống thuộc linh và tại sao tôi không thể có được nó bằng khả năng của tôi? Và chúng ta đã trả lời rằng chúng ta là những kẻ nổi loạn, ích kỷ, hay đòi hỏi, cứng lòng và khước từ những điều thuộc về Thánh Linh và không thể nhìn thấy vẻ đẹp và chân giá trị của Đấng Christ, nên cũng không thể đến cùng Ngài để có được sự sống. Đó là lý do vì sao chúng ta cần công tác siêu nhiên của Đức Chúa Trời khiến chúng ta được sống lại. Chúng ta cần phải sanh lại. Đó là hướng thứ nhất để hỏi rằng Tại sao sự tái sanh là cần thiết?

Nhưng còn một hướng khác nữa. Câu hỏi cũng tương tự như sau: Quý vị cần sự tái sanh để làm gì? Sự tái sanh có thể đáp ứng điều quý vị cần như thế nào? Quý vị sẽ không có được điều gì nếu không có sự tái sanh? Hướng đầu tiên để đặt câu hỏi thứ nhất là nhìn lại và suy nghĩ về tình trạng của chúng ta đang như thế nào mà phải cần đến sự tái sanh. Và hướng thứ hai để đặt câu hỏi là nhìn tới phía trước và hỏi rằng điều gì cần phải xảy ra mà chỉ có sự tái sanh mới có thể đem đến? Đó là điều chúng ta sẽ tập trung vào ngay bây giờ.

Chúng ta sẽ không có được điều gì nếu không có sự tái sanh?

Tại sao chúng ta cần phải có sự sống thuộc linh thông qua việc có mối quan hệ với Chúa Jêsus? Một câu trả lời: đó là bởi vì chúng ta đã chết rồi. Hay trả lời như sau: bởi vì nếu không có sự sống nầy trong Chúa Jêsus thì chúng ta sẽ...như thế nào? Đó là câu hỏi mà chúng ta đang hướng đến. Chúng ta sẽ không có được điều gì nếu không có sự sống nầy trong Chúa Jêsus?

Hôm nay, tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi nầy trong hình thức tổng quát mà thôi, chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết trong tuần tới. Tuần tới là Chúa Nhật trước khi Giáng Sinh, và tôi đã có một câu Kinh Thánh ngay trong đầu mình, đó là 1 Giăng 3:8b: "Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ". Đó là, lý do Chúa Jêsus đến để làm người - đây là ý nghĩa cho Giáng Sinh - là để hủy phá công việc của ma quỷ. Quý vị sẽ nhìn thấy mối liên hệ giữa sự hóa thân làm người và sự tái sanh trong ngữ cảnh nầy, hay giữa sự tái sanh và sự ra đời của Chúa Jêsus.

Nước Thiên Đàng

Nhưng hãy để tôi đưa ra câu trả lời tóm tắt cho ngày hôm nay: Chúng ta sẽ không có được điều gì nếu không có sự tái sanh? Câu trả lời của Chúa J ê sus rất đơn giản, bao quát và rất ấn tượng: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.
Không có sự tái sanh, chúng ta không thể nhìn thấy nước Đức Chúa Trời. Tức là, chúng ta không được vào thiên đàng. Chúng ta sự hư mất đời đời. Vậy, chúng ta không có được điều gì nếu không có sự tái sanh? Chúng ta không có được bất kỳ điều tốt lành nào. Chúng ta sẽ chỉ đau khổ đến đời đời.

Nhưng rất quan trọng nếu chúng ta nói rõ hơn vì sao lại như vậy. Chúng ta cần làm rõ cách Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta thông qua sự tái sanh - cách Ngài đem chúng ta vào thiên đàng. Chúng ta cần phải nhìn thấy mối liên hệ giữa sự tái sanh và công tác của Đức Chúa Trời đã làm để cứu rỗi chúng ta thông qua sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus. Vì thế, tôi sẽ đưa ra 5 câu trả lời tương quan cho câu hỏi nầy, thứ nhất là với hình thái đầy tiêu cực, và sau đó, để kết thúc, là một hình thái đầy tích cực. Chúng ta không có được điều gì nếu không có sự tái sanh? Đây là những điều tóm tắt:

 1. Không có sự tái sanh, chúng ta không có đức tin cứu rỗi, nhưng chỉ là sự vô tín (Giăng 1:11-13; 1 Giăng 5:1; Ê-phê-sô 2:8-9; Phi-líp 1:29; 1 Ti-mô-thê 1:14; 2 Ti-mô-thê 1:3).
 2. Không có sự tái sanh, chúng ta không có sự xưng công bình, nhưng chỉ nhận được sự đoán phạt (Rô-ma 8:1; 2 Co-rinh-tô 5:21; Ga-la-ti 2:17; Phi-líp 3:9).
 3. Không có sự tái sanh, chúng ta không thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời, nhưng làm con cái của ma quỷ (1 Giăng 3:9-10).
 4. Không có sự tái sanh, chúng ta không thể kết quả bông trái yêu thương bởi Đức Thánh Linh nhưng chỉ sanh bông trái của sự chết (Rô-ma 6:20-21; 7:4-6; 15:16; 1 Cô-rinh-tô 1:2; 2 Cô-rinh-tô 5:17; Ê-phê-sô 2:10; Ga-la-ti 5:6; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13; 1 Phi-e-rơ 1:2; 1 Giăng 3:14).
 5. Không có sự tái sanh, chúng ta không có niềm vui đời đời trong sự thông công với Đức Chúa Trời, nhưng chỉ có sự đau khổ đời đời với ma quỷ và những quỷ sứ của nó (Ma-thi-ơ 25:41; Giăng 3:3; Rô-ma 6:23; Khải huyền 2:11; 20:15).

Để biết được chính mình, để nhận biết sự tốt lành của Đấng Christ và sự cứu rỗi, chúng ta cần biết rõ sự tái sanh có liên hệ như thế nào với 5 điều kể trên. Đó là mục tiêu của chúng ta trong bài học tiếp theo. Nhưng tôi muốn lặp lại những điều nầy một lần nữa trước khi kết thúc bài học, chỉ lần nầy với một sự quả quyết tuyệt đối và với Lời của Đức Chúa Trời.

 1. Khi Đức Chúa Trời khiến chúng ta được tái sanh, đức tin cứu rỗi được đánh thức, và chúng ta được hiệp nhất làm một với Đấng Christ. 1 Giăng 5:1 chép rằng: "Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời". Không phải "sẽ được" sanh bởi Đức Chúa Trời, mà là "thì sanh" bởi Đức Chúa Trời. Đức tin đầu tiên của chúng ta là sự thoi thóp đầu tiên của sự sống qua sự tái sanh.
 2. Khi sự tái sanh đánh thức đức tin, và hiệp nhất chúng ta làm một với Đấng Christ, chúng ta được xưng công bình - tức là, được xem là người công bình - bởi đức tin đó. Rô-ma 5:1 chép rằng: "Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta". Sự tái sanh đánh thức đức tin, và đức tin tìm thấy sự công bình trong Đấng Christ, và Đức Chúa Trời công nhận sự công bình của chúng ta vì cớ đức tin nơi Đấng Christ.
 3. Khi sự tái sanh đánh thức đức tin và hiệp chúng ta làm một trong Đấng Christ, tất cả những trở ngại pháp lý nào đòi hỏi sự công nhận từ Đức Chúa Trời dành cho chúng ta đều chuyển thành sự xưng công bình. Vậy, Đức Chúa Trời nhận chúng ta làm con nuôi vào trong gia đình của Ngài và khiến chúng ta trở nên như hình bóng Con Ngài. Giăng 1:12-13 chép rằng: "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy". Chúng ta được tái sanh từ Đức Chúa Trời, không phải bởi ý muốn của con người, chúng ta tin nơi Đấng Christ và tiếp nhận Ngài, và Đức Chúa trời khiến chúng ta trở thành kẻ kế tự hợp pháp của Ngài và là con cái thuộc linh của Ngài.
 4. Khi sự tái sanh đánh thức đức tin và hiệp nhất chúng ta trong Đấng Christ, tất cả sự đoán phạt được thay thế bằng sự xưng công bình và Thánh Linh của sự làm con nuôi được ban cho chúng ta, Ngài sản sinh bông trái của tình yêu thương. Ga-la-ti 5:6 chép rằng: "Vì, trong Đức Chúa Jêsus Christ, cái điều có giá trị, không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy". 1 Giăng 3:14 chép rằng: "Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình". Ở đâu có sự tái sanh, ở đó có tình yêu thương.
 5. Điều cuối cùng, khi sự tái sanh đánh thức đức tin và hiệp nhất chúng ta trong Đấng Christ, sự công bình của chúng ta, và giải phóng quyền năng của sự làm nên thánh của Đức Thánh Linh, chúng ta đang ở trên con đường hẹp dẫn đến thiên đàng. Và những sự khoái lạc của thiên đàng sẽ là sự thông công với Đức Chúa Trời. "Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến" (Giăng 17:3). Cực đỉnh của sự vui mừng trong đời sống mới của chúng ta đó là chính Đức Chúa Trời.

"Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời...Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại" (Giăng 3:3,7).