Chuyện gì xảy ra khi được tái sanh? Phần 2

Giăng 3:1–10

1 Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. 2 Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. 3 Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. 4 Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? 5 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. 6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. 7 Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. 9 Ni-cô-đem lại nói: Điều đó làm thể nào được? 10 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao!

Ngày hôm nay, chúng ta sẽ hoàn tất sứ điệp trong tuần vừa rồi về chuyện gì xảy ra khi được tái sanh. Chúa Jêsus phán cùng Ni-cô-đem trong Giăng 3:7 rằng: "Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại". Và trong câu 3, Ngài phán cùng Ni-cô-đem - cũng như cho chúng ta - rằng sự sống đời đời không phải là mục bên lề, một lựa chọn hay là thứ mỹ phẩm nào đó trong đời sống Cơ Đốc nhân. Sự tái sanh không giống như những dụng cụ lo ma chay mà người ta dùng để tẩm liệm xác chết trông như lúc còn sống. Sự tái sanh là tạo nên một sự sống thuộc linh mới, không phải một mô phỏng nào đó của sự sống.

Chúng ta đã giải quyết câu hỏi Chuyện gì xảy ra khi được tái sanh? với hai điều sau: 1) Tái sanh không phải là tìm thấy một tôn giáo mới nào đó mà có được một sự sống mới và 2) Tái sanh không chỉ xác nhận đặc tánh siêu nhiên trong Chúa Jêsus mà là kinh nghiệm sự siêu nhiên trong đời sống chúng ta.

Sự sống mới qua Đức Thánh Linh

Ni-cô-đem là một người Pha-ri-si và cũng là một người rất tôn giáo. Nhưng ông không có sự sống thuộc linh nào cả. Và ông đã nhìn thấy những việc làm siêu nhiên của Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus, nhưng ông đã không kinh nghiệm được công tác siêu nhiên đó của Đức Chúa Trời cho chính ông. Vì thế, khi đặt hai điều mà chúng ta đã đưa ra trong bài học trước, thì điều Ni-cô-đem cần, như Chúa Jêsus đã phán, đó là một sự sống mới được thực hiện một cách đầy siêu nhiên qua Đức Thánh Linh. Điều khiến sự sống thuộc linh mới và sự siêu nhiên xảy ra đó là qua công tác của Đức Chúa Trời được thực hiên bởi Đức Thánh Linh. Đây là một hành động vượt trổi hơn mức tự nhiên bình thường so với tấm lòng và trí não vật lý của chúng ta.

Trong câu 6, Chúa Jêsus phán rằng: "Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần". Xác thịt có dạng sự sống của riêng nó. Mọi người trên đất nầy đều sống trong xác thịt. Nhưng không ai sống trong Thánh Linh. Để được sống trong Thánh Linh, hay để có được sự sống thuộc linh, thì Chúa Jêsus phán rằng chúng ta phải sanh bởi Thánh Linh". Xác thịt chỉ hướng đến việc sống với xác thịt. Thánh Linh lại hướng đến việc sống trong Thánh Linh. Nếu chúng ta không có được sự sống nầy, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.

Bởi Thánh Linh, trong Chúa Jêsus

Như vậy, kết thúc bài học vừa rồi, chúng ta để ý thấy hai điều rất quan trọng sau: mối liên hệ giữa một đời sống được tái sanh với Chúa Jêsus và mối liên hệ giữa một đời sống được tái sanh với đức tin. Chúa Jêsus phán rằng: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống" (Giăng 14:6). Sứ đồ Giăng nói rằng "...Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống" (I Giăng 5:11-12). Vậy, nói cách khác, sự sống mới chúng ta cần là "ở trong Con Ngài" - Chúa Jêsus sự sống. Nếu quý vị có Ngài, quý vị có sự sống thuộc linh mới và sự sống đời đời. Mặt khác, Giăng 6:63 Chúa Jêsus phán rằng: "Ấy là thần linh làm cho sống". Trừ khi quý vị được sanh bởi Thánh Linh, quý vị sẽ được vào nước Đức Chúa Trời (Giăng 3:5).

Vì thế chúng ta có được sự sống từ mối quan hệ với Con Đức Chúa Trời, Ngài là sự sống, và chúng ta có sự sống đó là bởi công tác của Đức Thánh Linh. Do đó, chúng ta kết luận rằng công tác của Đức Thánh Linh trong sự tái sanh là đem lại sự sống mới cho chúng ta bằng cách hiệp nhất chúng ta với Đấng Christ. John Calvin nói rằng: "Đức Thánh Linh là sợi dây ràng buộc mà qua đó Đấng Christ hiệp nhất chúng ta với chính Ngài" (Institutes, III, 1, 1).

Hiệp nhất với Chúa Jêsus qua đức tin

Chúng ta có được mối liên hệ với đức tin như sau. Giăng 20:31 chép rằng: "Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống". Và I Giăng 5:4 chép rằng: "vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta". Sanh bởi Đức Chúa Trời - là chìa khóa dẫn đến chiến thắng. Đức tin - là chìa khóa để chiến thắng. Bởi vì đức tin là phương cách để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sanh bởi Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta tóm tắt lại sứ điệp trong bài học vừa rồi như sau: Trong sự tái sanh, Đức Thánh Linh ban cho chúng ta một cách đầy siêu nhiên một sức sống thuộc linh mới qua việc hiệp nhất chúng ta với Chúa Jêsus Christ bởi đức tin.

Sự sanh lại: Một tạo vật mới, không phải con người cũ được cải tiến tốt hơn

Điều nầy dẫn chúng ta đến với cách diễn đạt thứ ba về những thay đổi trong sự tái sanh. Sự tái sanh không cải tiến con người cũ mà tạo nên một con người mới - một bản tánh thực sự của quý vị, được tha thứ và thanh tẩy; là một bản tánh hoàn toàn mới, được hình thành bên trong quý vị bởi sự hiện diện của Thánh Linh Đức Chúa Trời.

Tôi sẽ đưa quý vị trải qua một sự quan sát nhỏ. Trong Giăng 3:5 Chúa Jêsus phán cùng Ni-cô-đem rằng: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời". Chúa Jêsus có ý gì khi Ngài đề cập "nước và Thánh Linh"? Một vài hệ phái tin rằng Ngài muốn ám chỉ đến phép báp-tem bằng nước là cách Đức Thánh Linh sử dụng để hiệp nhất chúng ta với Đấng Christ. Ví dụ, một trang mạng giải thích như sau:

Phép Báp-tem là hình thức căn bản trong đời sống Cơ Đốc nhân, là ngưỡng cửa để tín hữu có được một đời sống trong Thánh Linh và là một lời thề nguyện. Qua phép Báp-tem, chúng ta hoàn toàn được tự do khỏi tội lỗi và được tái sanh trở thành con trai của Đức Chúa Trời; chúng ta trở thành tín đồ của Đấng Christ, được ở trong Hội thánh và dự phần trong sứ mạng của Hội thánh đó là: "Phép Báp-tem bằng nước là dấu hiệu được tái sanh dựa trên lời".

Hàng triệu người được dạy rằng phép báp-tem của họ đánh dấu sự tái sanh. Nếu điều nầy không đúng, thì đây là một thảm kịch toàn cầu rất kinh khủng. Và tôi không tin vào điều nầy. Vậy, Chúa Jêsus có ý gì?

Tại sao "Nước" không có ý nói đến phép Báp-tem trong Giăng 3

Đây là một vài lý do tại sao tôi nghĩ việc đề cập nươc ở đây không ám chỉ đến phép báp-tem của Cơ Đốc giáo. Sau đó chúng ta sẽ thấy phân đoạn Kinh Thánh nầy dẫn chúng ta đến với điều gì.

1) Không hề có sự đề cập về phép Báp-tem trong các câu còn lại của phân đoạn Kinh Thánh nầy

Trước tiên, nếu ám chỉ đến phép báp-tem của Cơ Đốc giáo và bởi đó sự tái sanh là cần thiết, thì dường như điều nầy rất lạ đối với những điều Chúa Jêsus phán với chúng ta về sự sống đời đời. Câu 15 chép rằng: "hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời".Câu 16 chép rằng: "hầu cho hễ ai tin Con ấy [sẽ] không bị hư mất mà được sự sống đời đời". Câu 18 nói rằng: "Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu". Điều nầy rất lạ, nếu phép báp-tem cần thiết đến như vậy, thì vì sao nó không được đề cập song song với đức tin.

2) Phép Báp-tem không giống như gió

Thứ hai, việc giống như gió được đề cập trong câu 8 dường như rất lạ nếu việc được tái sanh có sự ràng buộc chắc chắn nào với việc báp-tem bằng nước. Chúa Jêsus phán rằng: "Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy". Câu Kinh Thánh đang nói rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn tự do như gió trong việc can thiệp vào sự tái sanh. Nhưng nếu điều nầy liên tục xảy ra mỗi khi một đứa bé được rải nước làm phép báp-tem, thì điều nầy không đúng. Trong trường hợp nầy, ảnh hưởng của gió hoàn toàn bị hạn chế bởi việc làm phép báp-tem như thế.

3) Phép báp-tem không phù hợp với lời quở trách của Chúa Jêsus phán cùng Ni-cô-đem

Thứ ba, nếu Chúa Jêsus đang đề cập đến phép báp-tem của Cơ Đốc giáo, thì những điều Chúa Jêsus phán cùng Ni-cô-đem người Pha-ri-si trong câu 10 rất lạ rằng: "Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao!" Nếu Chúa Jêsus đang đề cập một lời dạy dỗ nào đó trong Cựu Ước thì có thể hợp lý. Nhưng nếu Ngài đang đề cập đến phép báp-tem là điều xảy ra sau đó và ý nghĩa của nó chính ở trong sự sống và sự chết của Chúa Jêsus, thì dường như Ngài không cần phải quở trách Ni-cô-đem là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên không hiểu điều Ngài đương phán cùng ông.

4) Nước và Thánh Linh có liên hệ trong Giao ước mới của lời hứa

Điều cuối cùng, cũng lời tuyên bố trong câu 10 đang đưa chúng ta quay trở lại với một vài hoàn cảnh, và điều chúng ta tìm thấy đó là nước và Thánh Linh có liên hệ gần gũi trong những lời hứa của Tân Ước, đặc biệt trong Ê-xê-chi-ên 36. Hãy cùng tìm hiểu phân đoạn Kinh Thánh nầy. Đây là phân đoạn nền tảng cho toàn bộ sứ điệp.

Nước và Thánh Linh trong Ê-xê-chi-ên 36

Ê-xê-chi-ên đang nói tiên tri những điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho dân sự của Ngài sau khi họ được Ngài dẫn về từ cuộc lưu đày ở Ba-by-lôn. Những ẩn ý trong câu chuyện không chỉ dành cho người Y-sơ-ra-ên mà thôi, bởi vì Chúa Jêsus phán rằng chính Ngài sẽ đảm bảo Giao Ước mới bằng chính huyết của Ngài cho kẻ nào tin nơi Ngài (Lu-ca 22:20). Và đây là một bản Giao Ước giống như những lời được chép trong Giê-rê-mi 31:31ff. Hãy cùng đọc với nhau câu Kinh Thánh nầy. Ê-xê-chi-ên 36:24-28.

Ta sẽ thâu lấy các ngươi khỏi giữa các dân; ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước, và đem về trong đất riêng của các ngươi. Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi, và các ngươi sẽ trở nên sạch; ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo. Các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi; các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi.

Tôi nghĩ rằng phân đoạn Kinh Thánh nầy có những chi tiết tương tự những lời của Chúa Jêsus: "nếu một người chẳng nhờ nướcThánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời". Ngài đang phán điều nầy với ai: "các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi" (câu 28)? Trong câu 25, Ngài phán điều nầy với ai: "Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi, và các ngươi sẽ trở nên sạch". Trong câu 26, Ngài cũng phán điều nầy với ai: "Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi". Nói cách khác, những kẻ được vào nước Trời là những người có một sứ mới đó là một sự thay tẩy hoàn toàn con người cũ và được tạo thành trong lòng họ một con người mới.

Vì thế tôi kết luận "nước và Thánh Linh" chỉ về hai khía cạnh của sự làm mới lại trong chúng ta khi được tái sanh. Và lý do cả hai đều quan trọng là vì điều nầy: khi chúng ta nói một tấm lòng mới, hay một Thần mới, được ban cho chúng ta, thì chúng ta không có ý nói rằng chúng ta thôi trở thành con người nữa - tức là bản tánh con người - đó là chúng ta. Tôi là một con người có tên là John Piper trước khi tôi được tánh sanh, và tôi vẫn là John Piper sau khi được tái sanh. Có một sự liên tục. Đó là lý do vì sao cần phải có sự thanh tẩy. Nếu con người cũ, là John Piper, hoàn toàn bị xóa sạch, thì toàn bộ khái niệm về sự tha thứ và sự thanh tẩy sẽ không còn gì liên hệ nữa. Chắc chắn phải hoàn toàn trở nên sạnh sẽ những điều trong quá khứ khi được tha thứ và thanh tẩy.

Chúng ta biết Kinh Thánh nói rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh rồi (Rô-ma 6:6), rằng chúng ta đã đồng chết với Đấng Christ (Cô-lô-se 3:3), và chúng ta phải "coi mình như đã chết" (Rô-ma 6:11), "thoát lốt người cũ" (Ê-phê-sô 4:22). Nhưng không câu Kinh Thánh nào có ý nói rằng con người cũ không còn nữa trong cuộc sống. Mà có nghĩa là đã từng có một bản chất củ kỹ, một tính cách xưa cũ, hay những nguyên tắc, xu hướng, cần phải được xử lý.

Vậy, cách để chúng ta nghĩ về tấm lòng mới, Thần mới, bản tánh mới tức là chúng ta vẫn là con người bình thường cần được tha thứ và thanh tẩy - đó là ý nghĩa khi nói về nước. Tội lỗi của tôi cần phải được thanh tẩy. Thanh tẩy bằng nước là hình ảnh chính xác nhất. Giê-rê-mi 33:8 chép rằng: " Ta sẽ làm cho sạch mọi sự gian ác chúng nó đã phạm nghịch cùng ta; ta sẽ tha mọi sự gian ác chúng nó đã phạm nghịch cùng ta, và đã phạm pháp nghịch cùng ta". Vậy, chính con người chúng ta vẫn còn tồn tại, cần phải được tha thứ và thanh tẩy tội lỗi.

Nhu cầu cần được đổi mới

Nhưng sự tha thứ và thanh tẩy vẫn không đủ. Tôi cần phải trở nên mới. Tôi cần được biến đổi. Tôi cần sự sống. Tôi cần cái nhìn, hướng suy nghĩ và giá trị mới. Đó là lý do vì sao Ê-xê-chi-ên đề cập một tấm lòng mới và Thần mới trong câu 26 và 27 rằng: "Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo".

Đây là cách tôi hiểu câu Kinh Thánh nầy: Để chắc chắn, tấm lòng bằng đá tức là một tấm lòng đã chết, không còn cảm nhận và nhạy bén với thực trạng thuộc linh nữa - đó là tấm lòng mà quý vị từng có trước khi sự tái sanh xảy ra để quý vị có thể cảm nhận. Giờ đây nó có thể phản ứng với những đam mê và khao khát trước nhiều điều. Nhưng tấm lòng của chúng ta đã từng rất cứng cõi trước những lẽ thật thuộc linh và vẻ đẹp của Chúa Jêsus Christ và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời cũng như đối với đường lối thánh khiết của Ngài. Đó là điều cần phải thay đổi nếu chúng ta muốn nhìn thấy Nước của Đức Chúa Trời. Vậy, trong sự tái sanh, Đức Chúa Trời cất đi tấm lòng bằng đá của chúng ta và ban cho chúng ta tấm lòng bằng thịt. Từ thịt không có nghĩa hoàn toàn là "xác thịt" giống như trong Giăng 3:6. Ở đây nó mang ý nghĩa nhẹ nhàng hơn, sống động hơn, nhạy hơn và có thể cảm nhận, thay vì một tấm lòng bằng đá không hề có sự sống. Trong sự tái sanh, sự cứng cỏi tẻ nhạt và đã chết của chúng ta đối với Đấng Christ được thay thế bằng một tấm lòng cảm biết (với ý thức thuộc linh) sự xứng đáng của Chúa Jêsus.

Tiếp theo, khi Ê-xê-chi-ên nói trong câu 26 và 27 rằng: "đặt thần mới trong các ngươi...Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, sự sống thuộc linh trong tấm lòng của chúng ta, và sự sống mới đó - Thần mới đó - chính là công tác của Đức Thánh Linh hình thành nên bản tánh trong tấm lòng mới của chúng ta.

Hình ảnh tôi có được trong trí của mình đó là sự ấm áp, dễ đụng chạm, nhạy bén, sống động mới mẻ trong lòng giống như một cục đất sét vậy, Đức Thánh Linh nắn nên con người mới và hà hơi sống thuộc linh vào, hình thành nên theo như ý định của Ngài. Bằng chính sự hiện diện của Ngài bên trong chúng ta, tấm lòng và tâm trí của chúng ta trở nên giống như bản tánh của Ngài - Thần của Ngài (Ê-phê-sô 4:23).

Tiếp nhận Ngài như báu vật của chúng ta

Vậy, bây giờ, hãy quay ngược lại và kết luận những điều chúng ta đã trải qua trong hai tuần. Chuyện gì xảy ra khi được tái sanh? Trong sự tái sanh, Đức Thánh Linh ban cho chúng ta cách siêu nhiên một sự sống thuộc linh mới qua việc liên hệ chúng ta với Chúa Jêsus Christ bởi đức tin. Hay, nói theo cách khác, Đức Thánh Linh hiệp nhất chúng ta với Đấng Christ khi tấm lòng chúng ta được thanh tẩy khỏi tội lỗi, rồi Ngài thay thế tấm lòng cứng cỏi và thiếu sự nhạy bén của chúng ta bằng một tấm lòng mềm mại yêu mến Chúa Jêsus hơn hết thảy mọi điều và cũng chính Đức Thánh Linh biến đổi tấm lòng của chúng ta, khiến chúng ta muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời (Ê-xê-chi-ên 36:27).

Vì cách duy nhất để quý vị kinh nghiệm được điều nầy chính là bởi đức tin, nên tôi muốn mời quý vị ngay bây giờ, trong danh của Chúa Jêsus và bởi quyền năng Thánh Linh của Ngài, tiếp nhận Ngài là Đấng tha thứ mọi tội lỗi, là Kho báu biến đổi cuộc đời của quý vị.