Vysoká cena porna zdarma

Terry Crews je úspěšný muž: bývalý hráč amerického fotbalu, televizní hvězda, osoba se zdánlivě nedosažitelnou svalovou hmotou. Ale Crews je mimořádný z dalšího důvodu: v sexualizované kultuře nedávno promluvil nahlas o tom, jakou újmu mu způsobila jeho závislost na pornografii. „Pokaždé, když jsem se díval, byl jsem zazděný,“ přiznal Crews ve videu sdíleném online. „Bylo to jako další cihla, které přišla mezi mě a mojí ženu.“

Crewsovo svědectví vyvolalo silnou reakci na sociálních sítích. Mnozí zaznamenali účinky pornografie ničící osobnost, účinků, které nemohou být popřeny. Ale je tu ještě větší rozměr ničivého účinku pornografie. Dokonce porno zdarma stojí neúnosně vysokou cenu. Kromě vážných duševních a společenských důsledků, pornografie brání Ježíšovu poslání ve světě. Zde jsou tři oblasti, ve kterých se toto odehrává, spolu s nadějí pro hříšníky jako jsme my.

1. Pornografie brání Božímu poslání v našich vlastních životech

Bůh má mnoho úkolů, které chce vykonat skrze Svůj lid. On ve Svém království „nezaměstnává“ dokonalé lidi; každý věřící, všichni ti, kteří se stali novým stvořením (2. Korintským 5:17), musí bojovat se svou starou přirozeností každý den (Koloským 3:9-10). Toužíme se zbavit našeho hříchu, ale dokud to Bůh sám nevykoná, žijeme ve stavu bdělosti a cvičíme se v absolutní nesnášenlivosti vůči našemu tělesným sklonům (Římanům 8:13; Koloským 3:5).

Ale když se poddáme pornografii, umožníme naším duchovním smyslům otupět. Nikdy jsem neslyšel ostatní věřící svědčit o rostoucí horlivosti pro Písmo a modlitbu v období, kdy jednali znovu a znovu podle nemravných tužeb. V našich životech, hřích vede k porážce — nejenom v naší sexuální čistotě, ale v naší celkové svatosti (Římanům 12:2; 1. Tesalonickým 4:3). Přicházíme na to, že jsme méně naladění na naši choť. Ztrácíme zájem o naše děti. Neoslovujeme naše nevěřící spolupracovníky a sousedy. Protože víme, že žijeme ve lži. Naše snaha o uspokojení našich tužeb nám bude vždy bránit v naší osobní cestě za Kristem.

2. Pornografie brání Božímu poslání v našich církvích

Když různí členové církve podlehnou svým tělesným tužbám, nevědomky ždímají životaschopnost celého shromáždění. Starší, kteří upadnou do koloběhu pornografie, nedohlíží již na své ovečky, protože již nedohlíží sami na sebe. Členové církve se srdcem služebníka, kteří se oddávají pornografii, přichází na to, že mají malý sklon poskytnout pomoct shromáždění nebo oslovit zbloudilé. Když se vedení a členové místní církve pohybuje bezcílně, potřební zde nachází pouze malou oporu.

Každá církev jakékoliv velikosti a umístění má účast na naplnění Božího přikázání (Matouš 28:18-20). Ale když se věřící nechají vábit a lákat svými tužbami, to zářící světlo shromáždění, které svědčí o evangeliu, je ztlumené. Kvůli slabosti členů shromáždění, poslání církve vůči nespaseným ochabuje.

3. Pornografie brání Božímu poslání ve světě

Když jsou církve naplněné nevyznaným hřích, pak společná misijní práce těchto církví bude trpět. Mladí muži a ženy, kteří by se vzdali všeho pro šíření evangelia po celém světě namísto toho zůstanou doma, zbaveni horlivosti, ztraceni v jejich vlastním světě. Starší, kteří by mohli pobízet shromáždění k většímu dávání a větší soustředěnosti na misii, zůstanou zticha ze strachu, že by ostatní mohli odhalit jejich skryté hříchy. Společně se tělo církve obrátí samo do sebe a neoslovení lidé ve světě budou ztraceni bez toho, aniž by zaslechli slabiku z evangelia. Když pornografie potlačuje Boží poslání ve světě, mnozí trpí.

Ale přesto jak velká je to tragédie, to není ten největší problém. Spíše se jedná o to, že Bůh nedostává tu slávu, která mu právem náleží skrze chválu všech národů ve světě. Ten Bůh, který pověřil Svou církev “jít a získávat učedníky” namísto toho vidí lid, který by raději stál na místě, ovládaný tělem raději než tím Jediným s “veškerou mocí na nebi i na zemi.”

Ježíš nepotřebuje svolení

Pro ochabující církev je zde dobrá zpráva: nemusíme splnit Boží poslání našimi vlastními silami. Církve je založená, vedená a podpíraná Kristem. Nejsme zanecháni sami v řešení našich hříchů. Na místo toho, Bible vykresluje Krista, usilujícího o Svůj lid s neoblomným a milostivým odhodláním.

Ježíš nečeká na svolení. On nezapadá do obrázku bezmocného poradce doufajícího, že k Němu najdeme nějakým způsobem cestu. Ježíš jde k obyčejným lidem a povolává je k tomu stát se Jeho učedníky. Ježíš jde k nemocným a uzdravuje je. Ježíš jde k mrtvým a křísí je. Ježíš jde na kříž pro hříšníky, aby je spasil, sjednocující je s Ním samotným. Pornografie stojí neúnosně vysokou cenu – nás, naše rodiny, naše církve a naše poslání – ale Kristus zaplatil za každého, kdo v Něho uvěří a následuje Jej.

V zápase proti pornografii záleží na našem pochopení Ježíše. Ježíš ví, že nejsme tím, kým bychom měli být. Ale On nás v tom nenechá. On jde a nachází tu ztracenou ovečku (Lukáš 15:1-7). On nás posiluje. Dokonce i když nás napomíná, On nás obnovuje. Satan nás osočuje a usiluje o naši porážku, ale Ježíš zakročí v náš prospěch a dá nám sílu zvítězit skrze Svého Ducha (Římanům 8:37; Židům 7:25; Zjevení 12:10-12). Poslání církve může upadat, ale Ježíš jej oživuje znovu a zas.

Silnější než porno

Základní potřebou křesťanů zápasících s pornografií nejsou nové nebo lepší rady, triky nebo nástroje – je jí Kristus. Pro věřícího, jehož duchovní puls se téměř zastavil, Ježíš je odpovědí; Ježíš probouzí spící a posiluje slabé. Pro církev, jejíž životaschopnost byla potlačena, Ježíš je odpovědí; nové pochopení Syna Božího, které je podřízené tomu poslání udělené Otcem (Jan 6:38), posílí ruce starších a členů společenství. Ježíš obnoví naději a smysl společenství, kterému chybí horlivost pro misii.

Kdykoliv je pornografii dovoleno přetrvávat v církvi, vždy ji to zanechá oslabenou. Ale chvála Bohu, Ježíš je silnější než pornografie.